Thông báo tuyển sinh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Thông báo tuyển sinh năm 2018

  5/1/2018 8:39:35 PM

  Kể từ tháng 03 năm 2017 đến nay Công ty TNHH Sài Gòn VIệt Phương (hội viên phòng thương mãi và công nghiệp Việt Nam - VCCI) chính thức hợp tác ký kết với:

  - Trung tâm khoa học công nghệ mỏ và môi trường - trực thuộc trường đại học Mỏ Địa chất Hà Nội.

  - Viện Sư Phạm Kỹ thuật trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  - Công STVG Hồ Chí Minh

  - Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam  -  Nhật Bản phân viện thành phố Hồ Chí Minh VJCC-HCM

  - Tập đoàn GlobalTraining 100% vốn Nhật Bản tại Việt Nam.

  ...xem chi tiết

 • Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm năm 2018

  Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm năm 2018

  4/12/2018 4:18:09 PM

  THÔNG BÁO

  ( V/v: liên kết mở các lớp “ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm năm 2018 )

  ( Đào tạo tại địa chỉ liên kết )

  • Căn cứ luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/ QH 13 đã được thông qua ngày 27/11/2014 có hiệu lực ngày 1/7/2015.
  • Căn cứ thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 / TT- BGDĐ “ ban hành chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học”.
  • Căn cứ thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15-12-2017 , “quy định về liên kết thực hiện chương trình đào tạo”.
  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu, nguyện vọng của hai bên.

  ...xem chi tiết